Regulamin obiektu noclegowego, rezerwacji on-line wraz z polityką prywatności i klauzulą RODO

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Folks Village Hostels usługi polegającej na umożliwieniu zdalnego dokonania rezerwacji on-line oraz usługi zapamiętania podanych danych. Korzystanie z tej usługi możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub inną aplikację służącą do wyświetlania stron internetowych.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki szczegółowe do zawieranych umów najmu krótkoterminowego na podstawie przedstawionej oferty indywidualnej zaakceptowanej przez Klienta wpłatą żądanego przez Sprzedawcę zadatku, a także na podstawie przepisów prawa stanowionego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Słownik pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin,

Wpis – oferta na stronach internetowych Operatora,

Oferta – propozycje noclegów do wynajęcia umieszczone na stronach internetowych zarządzanych lub dzierżawionych przez Operatora – właściciela marki Folks Village Hostels.

Usługa – przyjęcie rezerwacji terminu oraz pobyt z noclegiem w ustalonym zakresie i terminie.

Operator – firma 4Project Spółka z o.o., NIP: PL 583-344-21-09, KRS: 0000939104 z siedzibą w PL80-153 Gdańsku, ul. Płowce 24; NIP: 583-201-85-85, REGON: 260600951, Phone: 792032032, 583804400, office-mail: biuro@4project.pl, www.4project.pl, www.facebook.com/4projects

Serwis rezerwacyjny lub Strony operatora – strony internetowe  https://folksvillage.pl, http://hostel-pracowniczy.pl, http://folks.nocowanie.pl,  prowadzone przez Operatora i oparty częściowo na jego własnym systemie informatycznym, za pośrednictwem którego Gość może korzystać z Usługi celem dokonania rezerwacji i zapamiętania danych w serwisie.

Gość – najemca, osoba poszukująca zakwaterowania: osoba fizyczna lub osoba prawna wchodząca w relacje prawne z właścicielem firmy poprzez strony Operatora,

Pokój – przedmiot wynajmu: prywatny pokój typu „BunkBed” ze współdzieloną kuchnią i łazienką wyposażony w pojedyncze łóżka, również piętrowe,

Apartament – przedmiot wynajmu: prywatny apartament najczęściej typu „studio” z własną łazienką i aneksem kuchennym w obrębie lokalu mieszkalnego,

Dormitorium – wieloosobowa sala sypialniana, w której Strony umowy najmu dopuszczają możliwość koedukacyjnego dokwaterowania kolejnych obcych sobie osób,

Kwatera – przedmiot wynajmu: pojedyncze miejsce noclegowe w dormitorium,

Antresola lub Tuba japońska – przedmiot wynajmu: prywatne pomieszczenie wyposażone w pojedyncze materace ułożone bezpośrednio na podłodze, wydzielone zazwyczaj z poddasza obiektu, przeznaczone dla osób, które chcą połączyć komfort indywidualnego pobytu z niską ceną. Istotnym dyskomfortem tej opcji są zazwyczaj bardzo niskie skosy dachowe, które zawężają przestrzeń mieszkalną do niezbędnego dla snu minimum oraz wąskie wejście drabiniaste. Współdzielona kuchnia i łazienka znajdują się piętro niżej. Oznacza to istotne ograniczenie warunków bytowania dziennego w pomieszczeniu, co w żaden sposób nie wpływa na komfort snu, natomiast jest rekompensowane znacznie niższą ceną pobytu w cenniku.

Dostępność – termin, czas w jakim kwatera jest dostępna do wynajęcia przez Gości. Brak dostępności oznacza, że kwatera jest nie gotowa na przyjęcie Gościa.

Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Usługa zapamiętania danych – usługa polegająca na umożliwieniu w ramach serwisu zapamiętania i przechowywania danych Użytkownika w zakresie i na zasadach określonych w Klauzuli Prywatności Regulaminu.

REGULAMIN Folks Village Plowce House

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hostelu przy ulicy Płowce 24-62 w Gdańsku.
 2. Indywidualnym opiekunem każdego Gościa z osobna podczas pobytu jest Kierownik Dyżurny, kontakt bezpośredni tel.: 792-450-440, e-mail: gdansk@hostel-pracowniczy.pl, skype: folksvillage_gdansk , facebook: folksvillage ,
 3. Rezerwacja usług noclegowych odbywa się :
  • za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego Operatora  lub
  • jednego z wielu zewnętrznych kanałów sprzedaży i rezerwacji noclegów on-line (Online Travel Agency – OTA),
  • poprzez pocztę elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@hostel-pracowniczy.pl lub media społecznościowe w internecie,
  • za pomocą połączenia telefonicznego z numerem:  +48 792 688 688 // +48 58 380 44 00 .
  • zgodnie z przedstawioną ofertą aktualną na dzień złożenia zamówienia.
 4. Definicje oraz standard poszczególnych obiektów noclegowych prezentowanych w ofercie określa w preambule niniejszego Regulaminu słownik pojęć. O wyjaśnienia, dookreślenia lub indywidualne interpretacje regulaminowych zapisów można występować do sprzedawcy wyłącznie na piśmie przed zawarciem umowy, to jest do czasu wpłaty zadatku przez Nabywcę usługi.
 5. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, z którym Gość/Najemca miał okazję i możliwość zapoznać się przed złożeniem rezerwacji w sposób wystarczający dla podjęcia decyzji o zamówieniu usług.
 6. Każda skutecznie złożona rezerwacja jest wstępnie potwierdzana przez Operatora zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, rozdz.II, poz.827) korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji z podaniem następujących informacji szczegółowych: imię i nazwisko, termin przyjazdu i wyjazdu, godzina przyjazdu, rodzaj pokoju, liczba osób, cel pobytu, ewentualne zapotrzebowanie na wyżywienie lub parking, ostateczny koszt usługi brutto, również dane do faktury jeżeli jej wystawienie będzie wymagane, a także dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail do zamawiającego usługi.
 7. Rezerwacja noclegu dwudniowego lub pobytów dłuższych wymaga uiszczenia zadatku w wysokości około ~30%, natomiast przy pobycie jednodniowym zadatek stanowi =100% przedpłaty.
 8. W myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zmianami) rezerwację uważa się za ostatecznie potwierdzoną, a umowę zawartą po wpłaceniu wcześniej uzgodnionego zadatku gotówką / kartą bankową lub na rachunek bankowy właściciela obiektu wskazany w przesłanej karcie rezerwacyjnej. Do zawartej umowy nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827) za wyjątkiem rozdziału II oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187) w całości.
 9. Z chwilą wpłaty zadatku do rezerwacji zamawiający potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń jego postanowienia przyjmując jednocześnie do wiadomości, że nie przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie obiektu może skutkować natychmiastowym odstąpieniem od umowy z winy Gościa, co doprowadzi do jego natychmiastowego wydalenia bez prawa zwrotu poniesionych kosztów potrącanych tytułem wykonanej usługi rezerwacji, przy czym kwoty te są księgowane po stronie przychodów usługodawcy jako PKD 79.11.21.0.
 10. Faktura VAT wystawiana jest tylko na indywidualne żądanie Zamawiającego zgłoszone najpóźniej w dniu pierwszej płatności. Gość/Najemca składając takie żądanie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 11. Gość/Najemca potwierdzając rezerwację zadatkiem bez uprzedniego  żądania wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na fiskalizację transakcji paragonem z kasy zlokalizowanej w hotelu, którego dotyczy zamówienie. W takim przypadku Gość/Najemca zobowiązuje się odebrać paragon fiskalny z Hotelu osobiście najpóźniej w dniu zakwaterowania. Konsument przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że faktura VAT do paragonu po terminie 7 dni od daty transakcji nie będzie wystawiana.
 12. Opłata klimatyczna /miejscowa/ zgodnie z art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.b i lit. c, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, zm. poz. 1576, poz. 1923 i zm. z 2017 r, poz. 1282, 624) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, zm. poz. 648, 768, 935, 1649) nie jest wliczona w koszt noclegu. Opłata ta powinna być wniesiona przez każdą osobę fizyczną przebywającą dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Gdańska (Uchwała Nr XXIX/794/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2009 r., Nr 2, poz. 64)  i może zostać uiszczona bez wezwania organu podatkowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańska w banku PEKAO S.A. o nr: 35 1240 1268 1111 0010 3877 3863  lub  bezpośrednio u inkasenta opłaty miejscowej w wysokości 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Lista uprawnionych inkasentów jest dostępna w załączniku do Uchwały nr XLIII/1189/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej.
 13. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa/Najemcy najpóźniej w dniu przyjazdu do hostelu, co jest warunkiem niezbędnym do wydania klucza – uiszczenie płatności następuje z góry za całość uprzednio zarezerwowanego okresu pobytu z uwzględnieniem wpłaconego zadatku potwierdzającego zawarcie umowy na odległość co następuje na podstawie dokonanej uprzednio rezerwacji w oparciu o przedstawioną ofertę.
 14. Jeżeli po zawarciu umowy Gość nie będzie miał możliwości zrealizowania pobytu w zarezerwowanym terminie, wówczas istnieje możliwość cesji zamówienia na rzecz osoby trzeciej. Natomiast w przypadku konieczności zmiany terminu przyjazdu Operator świadczy usługę przeniesienia rezerwacji w cenie +100 zł/brutto, przy czym jest to księgowane po stronie przychodów usługodawcy jako PKD 79.11.21.0. W takiej sytuacji mogą mieć również zastosowanie dodatkowe koszty związane z polityką cenową obiektu w zależności od atrakcyjności sezonu. Każda zmiana w treści zawartej umowy, w tym zakresu zamówionych usług, może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze porozumienia Stron nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia zamówionych usług.
 15. Zwrot Klientowi wpłaconego Wynajmującemu zadatku z mocy prawa (k.c.) nie przysługuje. W uzasadnionych sytuacjach losowych może to jednak nastąpić na wniosek Klienta wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Wynajmującego z zastrzeżeniem, iż anulowanie rezerwacji nastąpiło nie później niż trzy tygodnie, tj. 21 dni przed planowanym terminem przyjazdu określonym w zamówieniu.
 16. W przypadku niestawienia się Gościa/Najemcy w dniu planowanego przyjazdu wpłacony zadatek lub kaucja nie podlegają zwrotowi, przy czym kwoty te są księgowane po stronie przychodów usługodawcy jako PKD 79.11.21.0.
 17. W przypadku rezygnacji Gościa/Najemcy z pobytu w hostelu w trakcie trwania doby przed upływem zarezerwowanego terminu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, pobrana należność za pobyt do dnia rezygnacji i kolejnych pięciu następujących po sobie dni nie podlega zwrotowi. Rezerwacja na pozostały okres zostaje anulowana, a równowartość wykazanej różnicy w wystawionej korekcie do faktury VAT zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa/Najemcy w ciągu 21 dni od daty zwrotnego dostarczenia podpisanego dokumentu księgowego korygującego pierwotną należność wobec właściciela.
 18. Pokoje w hostelu wynajmowane są na doby zgodnie z obowiązującym w dniu rezerwacji cennikiem lub ofertą. Rodzaj pokoju jest zależny od ilości osób nocujących – przykładowo jedna osoba w pokoju oznacza, że jest to pokój jednoosobowy bez względu na ilość łóżek, jakie się w nim znajdują. Grupy zorganizowane mogą być kwaterowane w odrębnych budynkach przy wskazanej ulicy.
 19. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 20. Zameldowanie Gości/Najemców odbywa się od godziny 10:00 do godziny 23:00 w dniu planowanego przyjazdu; przyjazd nocny Gości/Najemców po godzinie 23:00 należy uzgodnić telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie wobec Gościa/Najemcy stosuje się pkt.15 niniejszego Regulaminu.
 21. Podstawą do zameldowania Gościa/Najemcy jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania lub wypełnienia Karty meldunkowej zgodnie ze wskazaniami Wynajmującego na stronie internetowej www obiektu.
 22. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 05:00.
 23. Osoby nie zameldowane w hostelu mogą przebywać w pokoju od godz. 09.00 do godz. 22.00.
 24. Jeśli Gość/Najemca nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę bez prawa rezerwacji kolejnych.
 25. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość/Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu do godz. 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obsługa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 26. Zatrzymanie pokoju po godz. 15:00 bez wcześniejszego zgłoszenia obsłudze hostelu traktowane jest jako bezprawne przedłużenie pobytu w hostelu, co powoduje uruchomienie procedury wyjaśniającej z udziałem patrolu interwencyjnego agencji ochrony wzywanego standardowo w celu komisyjnego otwarcia pokoju celem weryfikacji, czy Gość/Najemca nie wymaga pomocy medycznej.
 27. W przypadku stwierdzenia niezasadnego uruchomienia procedury wyjaśniającej poniesione przez Wynajmującego koszty operacyjne związane z podjęciem interwencji zostaną scedowane na Gościa/Klienta w formie ryczałtowej opłaty administracyjnej w wysokości 150 zł (stu pięćdziesięciu złotych) doliczanych do rachunku/faktury VAT, obligatoryjnie potrącanej w pierwszej kolejności z kaucji za wynajęty lokal.
 28. Palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych wewnątrz budynku jest surowo zabronione. Można palić wyłącznie w miejscach wyznaczonych na balkonach, tarasie i ogrodzie posesji. Złamanie zakazu skutkuje uruchomieniem się alarmu przeciwpożarowego, za co Gość/Najemca jest obciążany wyżej wymienioną opłatą administracyjną w formie ryczałtu doliczaną do rachunku końcowego, obligatoryjnie potrącaną w pierwszej kolejności z kaucji za wynajęty lokal.
 29.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów. W przypadku zaistnienia potrzeby użycia wyżej wymienionych urządzeń należy ten fakt zgłosić Opiekunowi obiektu, który na podstawie zgłoszenia udostępni do użytku, na czas określony, sprzęt w pełni sprawny z aktualnymi badaniami elektrycznymi, w tym z pomiarami skuteczności izolacji przewodów.
 30. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, w tym broni i amunicji.
 31. Hostel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku wszystkich swoich Gości/Najemców, bezpieczeństwo ich pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o każdym z nich, pełną informację zwrotną i bieżącą pomoc w zgłaszanych problemach, a przede wszystkim profesjonalne świadczenie usługi zgodnej z umówionymi warunkami i zakresem zgodnego ze standardem Hostelu.
 32. Obsługa obiektu nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość/Najemca wypożycza do własnego, osobistego użytku odbiornik radiowy, telewizyjny wraz z dekoderem DVB-T/TV oraz cyfrowy aparat telefoniczny z przypisanym numerem telefonu stacjonarnego obsługiwanego w standardzie VOiP. Za stan pobranego do użytku sprzętu Gość/Najemca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w ustawie „Kodeks cywilny” i niniejszym Regulaminie.
 33. Na życzenie Gości/Najemców Hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa/Najemcy w hostelu, przechowywanie bagażu Gości/Najemców.
 34. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu. Personel podstawowy nie ma dostępu do kluczy zapasowych do pokoi Gości.
 35. Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do bezpłatnego depozytu hostelowego przedmiotów o znacznej wartości lub dużych kwot pieniędzy. W takiej sytuacji Gość/Najemca może skorzystać z odpłatnej usługi przechowania i konwoju rzeczy wartościowych oferowanej przez zewnętrzny podmiot wskazany przez obsługę hostelu.
 36. Miejsca postojowe na terenie posesji są płatne lecz niestrzeżone. Monitorowanie telewizją przemysłową typu CCTV miejsc postojowych oraz innych wokół posesji służy wyłącznie do celów poglądowych podczas wyjaśniania sytuacji wyjątkowych. Właściciel posesji, Wynajmujący, ani obsługa obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za parkowane pojazdy, jak również za znajdujące się w nich mienie.
 37. Za dodatkową opłatą Wynajmujący udostępnia całodobowo zamknięte garaże. Hostel umożliwia również parkowanie pojazdu na pobliskim zamkniętym parkingu strzeżonym, gdzie dla wszystkich Gości/Najemców udzielany jest rabat w wysokości -10%OFF opłat cennikowych.
 38. Gość/Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Brak spełnienia tego warunku przez Gościa/Najemcę będzie skutkować odmową wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.
 39. Gość/Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 40. Każdorazowo opuszczając pokój Gość/Najemca jest zobowiązany zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz zabezpieczyć przed utratą.
 41. Bezpowrotny wyjazd należy zgłosić telefonicznie do Biura Obsługi Gościa lub bezpośrednio Opiekunowi jedną godzinę przed fizycznym opuszczeniem obiektu, w celu umożliwienia komisyjnego rozliczenia i odbioru usługi.
 42. Gość/Najemca bez uzgodnienia z Wynajmującym nie może przekazywać, ani udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 43. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa/Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub wyrządził szkodę w udostępnionym mieniu Wynajmującego, bądź innych Gości/Najemców, albo działał na szkodę innych osób postronnych, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości/Najemców lub bieżące funkcjonowanie hostelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz natychmiastowego opuszczenia terenu hostelu.
 44. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z merytorycznym opisem i szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Operatora w terminie 30 dni od daty sprzedaży przedmiotowej usługi.
 45. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Operator przez okres jednego miesiąca. Po jego zakończeniu Konsument zostanie powiadomiony pisemnie o sposobie rozstrzygnięcia. Reklamacje dotyczące usług rozpatrywane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zmianami). W prowadzeniu postępowań: reklamacyjnego, mediacyjnego i sądowego nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827) za wyjątkiem rozdziału II, jak również ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187) w całości.
 46. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Gość/Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia jego danych w bazie danych hostelu oraz zobowiązuje się zapoznać z polityką prywatności firmy świadczącej usługi oraz klauzulą informacyjną RODO udostępnioną w przesłanej korespondencji, a także wyłożoną do podpisu w obiekcie.

Noclegi Gdańsk

Biuro Obsługi Gościa

W sprawach bieżącej obsługi dedykowana jest specjalna całodobowa infolinia Biura Obsługi Gościa tel. +48 58 380 44 00. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt – nasi pracownicy czekają, by udzielić Państwu wyczerpujących informacji.

Noclegi Gdańsk

Spotkajmy się w Gdańsku!

Folks Village Plowce Gdańsk

Podróżujesz nad morze w celach turystycznych z rodziną lub przyjaciółmi? Interesują cię tanie apartamenty w mieście Gdańsk? Zapraszamy do pobytu w obiekcie Folks Village.

Dołącz do nas!

Copyright © 2022 Folks Village