Regulamin obiektu noclegowego, rezerwacji on-line wraz z polityką prywatności i klauzulą RODO

Słownik pojęć:

Wpis – oferta na stronach internetowych Operatora,

Oferta – propozycje kwater do wynajęcia umieszczone na stronach internetowych zarządzanych lub dzierżawionych przez Operatora – przedstawiciela właściciela marki FolksVillage w Polsce.

Operator – firma Polskie Partnerstwo Publiczno-Prywatne Robert Marcin Grzymkowski z siedzibą w PL80-153 Gdańsku, ul. Płowce 64; NIP: 583-201-85-85, REGON: 260600951, Phone: 792441660, 583804400, office-mail: biuro@4project.pl, www.4project.pl, www.facebook.com/4projects

Strony operatora – strony internetowe http://www.folksvillage.pl, http://tanie-noclegi-gdańsk.pl, http://plowcehouse.dobrynocleg.pl,

Gość – najemca, osoba poszukująca zakwaterowania: osoba fizyczna lub osoba prawna wchodząca w relacje prawne z Właścicielem oraz z Firmą poprzez strony Operatora,

Kwatera – przedmiot wynajmu: pokój, pokój hostelowy, mieszkanie, apartament, dom, villa, pensjonat, itp.

Dostępność – termin, czas w jakim kwatera jest dostępna do wynajęcia przez Gości. Brak dostępności oznacza, że kwatera jest nie gotowa na przyjęcie Gościa.

 

REGULAMIN Folks Village Plowce House

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hostelu przy ulicy Płowce 24 – 62 w Gdańsku.

 2. Indywidualnym Opiekunem każdego Gościa z osobna podczas pobytu jest Kierownik Dyżurny, kontakt bezpośredni tel.: 792-450-440, e-mail: gdansk@folksvillage.pl, skype: folksvillage_gdansk

 3. Rezerwacja pokoi i apartamentów odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.folksvillage.pl lub poczty elektronicznej biuro@folksvillage.pl lub telefonicznie 792 688 688 zgodnie z przedstawioną ofertą aktualną na dzień złożenia zamówienia (rezerwacji).

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wcześniej uzgodnionego zadatku na rachunek bankowy Właściciela wskazany w korespondencji podczas procesu rezerwacji terminu lub gotówką / kartą bankową w obiekcie.

 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa/Najemcy najpóźniej w dniu przyjazdu do hostelu; uiszczenie płatności następuje z góry za całość uprzednio zarezerwowanego okresu pobytu z uwzględnieniem wpłaconych zaliczek rezerwacyjnych, co jest warunkiem niezbędnym do wydania klucza.

 3. Zwrot Klientowi wpłaconego Wynajmującemu zadatku z mocy prawa (k.c.) nie przysługuje. W uzasadnionych sytuacjach losowych może to jednak nastąpić na wniosek Klienta wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Wynajmującego z zastrzeżeniem, iż anulowanie rezerwacji nastąpiło nie później niż trzy tygodnie, tj. 21 dni przed planowanym terminem przyjazdu określonym w zamówieniu.

 4. W przypadku niestawienia się Gościa/Najemcy w dniu planowanego przyjazdu łącznie wpłacony zadatek i kaucja nie podlegają zwrotowi, przy czym kwoty te są księgowane po stronie przychodów Wynajmującego jako PKD 79.11.21.0.

 1. W przypadku rezygnacji Gościa/Najemcy z pobytu w hostelu w trakcie trwania doby przed upływem zarezerwowanego terminu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, pobrana należność za pobyt do dnia rezygnacji i kolejnych pięciu następujących po sobie dni nie podlega zwrotowi. Rezerwacja na pozostały okres zostaje anulowana, a następnie wystawiona korekta do faktury VAT, a równowartość wykazanej różnicy zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa/Najemcy w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotnego dostarczenia podpisanego dokumentu księgowego korygującego pierwotną należność wobec Właściciela.

 2. Pokoje w hostelu wynajmowane są na doby zgodnie z obowiązującym w dniu rezerwacji cennikiem lub ofertą.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

 2. Zameldowanie Gości/Najemców odbywa się od godziny 12:00 do godziny 23:00 w dniu planowanego przyjazdu; przyjazd nocny Gości/Najemców po godzinie 23:00 należy uzgodnić telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie wobec Gościa/Najemcy stosuje się pkt.7 niniejszego Regulaminu.

 1. Podstawą do zameldowania Gościa/Najemcy jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania lub wypełnienia on-line Karty meldunkowej zgodnie ze wskazaniami Wynajmującego na stronie internetowej www hotelu.

 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 05:00.

 1. Osoby nie zameldowane w hostelu mogą przebywać w pokoju od godz. 10.00 do godz. 22.00.

 2. Jeśli Gość/Najemca nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę bez prawa rezerwacji kolejnych.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość/Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu do godz. 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 2. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.

 1. Zatrzymanie pokoju po godz. 15:00 bez wcześniejszego zgłoszenia obsłudze hostelu traktowane jest jako bezprawne przedłużenie pobytu w hostelu, co powoduje uruchomienie procedury wyjaśniającej z udziałem patrolu interwencyjnego agencji ochrony wzywanego standardowo w celu komisyjnego otwarcia pokoju celem weryfikacji, czy Gość/Najemca nie wymaga pomocy medycznej;

 2. W przypadku stwierdzenia niezasadnego uruchomienia procedury wyjaśniającej poniesione przez Wynajmującego koszty operacyjne związane z podjęciem interwencji zostaną scedowane na Gościa/Klienta w formie ryczałtowej opłaty administracyjnej doliczanej do rachunku/faktury VAT obligatoryjnie potrącanej w pierwszej kolejności z kaucji za wynajęty lokal.

 1. Wysokość opłaty administracyjnej jest stała i określona cennikiem dla Gości lub zawartą umową z Najemcą.

 2. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, z którym Gość/Najemca miał okazję i możliwość zapoznać się przed złożeniem rezerwacji w sposób wystarczający dla podjęcia decyzji o zamówieniu usług.

 1. Hostel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku wszystkich swoich Gości/Najemców, bezpieczeństwo ich pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o każdym z nich, pełną informację zwrotną i bieżącą pomoc w zgłaszanych problemach, a przede wszystkim profesjonalne świadczenie usługi zgodnej z umówionymi warunkami i zakresem zgodnego ze standardem Hostelu.

 2. Hostel „Plowce House – Folks Village” nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość/Najemca wypożycza do własnego, osobistego użytku odbiornik radiowy, telewizyjny wraz z dekoderem DVB-T/nTV oraz cyfrowy aparat telefoniczny z przypisanym numerem telefonu stacjonarnego obsługiwanego w standardzie VOiP. Za stan pobranego do użytku sprzętu Gość/Najemca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w ustawie „Kodeks cywilny” i niniejszym Regulaminie.

 1. Na życzenie Gości/Najemców Hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa/Najemcy w hostelu, przechowywanie bagażu Gości/Najemców.

 2. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.

 1. Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do bezpłatnego depozytu hostelowego przedmiotów o znacznej wartości lub dużych kwot pieniędzy. W takiej sytuacji Gość/Najemca może skorzystać z odpłatnej usługi przechowania i konwoju rzeczy wartościowych oferowanej przez zewnętrzny podmiot wskazany przez obsługę hostelu.

 2. Miejsca postojowe na terenie posesji są bezpłatne i niestrzeżone. Monitorowanie telewizją przemysłową typu CCTV miejsc postojowych oraz innych wokół posesji służy wyłącznie do celów poglądowych podczas wyjaśniania sytuacji wyjątkowych. Właściciel posesji, Wynajmujący, ani obsługa obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za parkowane pojazdy, jak również za znajdujące się w nich mienie.

 1. Za dodatkową opłatą Wynajmujący udostępnia całodobowo zamknięte garaże. Hostel umożliwia również parkowanie pojazdu na pobliskim zamkniętym parkingu strzeżonym, gdzie dla wszystkich Gości/Najemców udzielany jest rabat w wysokości 10% opłat cennikowych.

 2. Gość/Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Brak spełnienia tego warunku przez Gościa/Najemcę będzie skutkować odmową wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.

 1. Gość/Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość/Najemca jest zobowiązany zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz zabezpieczyć przed utratą.

 3. Bezpowrotny wyjazd należy zgłosić telefonicznie do Biura Obsługi Klienta lub bezpośrednio Opiekunowi jedną godzinę przed fizycznym opuszczeniem obiektu, w celu umożliwienia komisyjnego rozliczenia i odbioru usługi.

 1. Gość/Najemca bez uzgodnienia z Wynajmującym nie może przekazywać, ani udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 2. Palenie tytoniu wewnątrz budynku jest surowo zabronione. Można palić wyłącznie w miejscach wyznaczonych na balkonach, tarasie i ogrodzie posesji. Złamanie zakazu skutkuje uruchomieniem się alarmu przeciwpożarowego, za co Gość/Najemca odpowiada indywidualnie w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 1. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów. W przypadku zaistnienia potrzeby użycia wyżej wymienionych urządzeń należy ten fakt zgłosić Opiekunowi obiektu, który na podstawie zgłoszenia udostępni do użytku, na czas określony, sprzęt w pełni sprawny z aktualnymi badaniami elektrycznymi, w tym z pomiarami skuteczności izolacji przewodów.

 1. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa/Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub wyrządził szkodę w udostępnionym mieniu Wynajmującego, bądź innych Gości/Najemców, albo działał na szkodę innych osób postronnych, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości/Najemców lub bieżące funkcjonowanie hostelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz natychmiastowego opuszczenia terenu hostelu.

 2. Gość/Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia jego danych w bazie danych hostelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość/Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 3. Faktura VAT wystawiana jest tylko na indywidualne żądanie Zamawiającego zgłoszone wyłącznie w dniu rezerwacji pobytu! Gość/Najemca składając takie żądanie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 4. Gość/Najemca potwierdzając rezerwację zadatkiem bez uprzedniego transparentnego żądania wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na fiskalizację transakcji paragonem z kasy zlokalizowanej w hotelu, którego dotyczy zamówienie. W takim przypadku Gość/Najemca zobowiązuje się odebrać paragon fiskalny z Hotelu osobiście najpóźniej w dniu zakwaterowania. Konsument przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że faktura VAT do paragonu po terminie 7 dni od daty transakcji nie będzie wystawiana.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FOLKS VILAGE Lodging – Plowce House, 80-153 Gdańsk, ul. Płowce 24-62

jest zgodna z klauzulą informacyjną podmiotu gospodarczego o nazwie skróconej 4Project (4P RMG) z siedzibą w Gdańsku, ul. Płowce 64 w województwie pomorskim.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest POLSKIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE ROBERT MARCIN GRZYMKOWSKI, ul. Płowce 64, 80-153 Gdańsk,
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail biuro@4project.pl , tel. +48 58 380 44 00.
 3. Dane są przetwarzane w celu korzystania z usług noclegowych oraz marketingowych administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług Pani/pana, dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.,
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od FOLKS VILAGE dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.